Tuân thủ lãi suất và nhắc nợ điều chấp hành theo quy định Ngân hàng nhà nước