Tôi đồng ý Thảo Minh Group chuyển thông tin đến đơn vị hỗ trợ thích hợp.