Tôi đồng ý Thảo Minh Group sử dụng thông tin chuyển đến đơn vị hỗ trợ thích hợp đến khi hết nhu cầu.