Cam kết lãi suất và nhắc nợ điều tuân thủ theo quy định Ngân hàng nhà nước