Lưu ý: Lãi suất và nhắc nợ điều tuân thủ theo Ngân hàng nhà nước quy định