Lưu ý: CTV nhớ nhập mã code của mình vào cột Code CTV mới được tính hoa hồng